Գործընկերություն եւ ուսուցում/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն 2003թ.-ին հիմնադրել է ԳՈՒՄ ՍՊԸ-ն: Այն  ստեղծվել է կազմակերպության ֆինանսական կայունությունն ապահովելու նպատակով:

ԳՈՒՄ ՍՊԸ-ն մատուցում է ծառայություններ ԳՈՒՄ ՀԿ-ի ռազմավարական երեք նպատակային խմբերի (քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ, կրթական ոլորտի հաստատություններ  և ՏԻՄ) համար:

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ) ուղղված ծառայություններ

 • «ԴԿՏՀ-ի տեղակայում և ուսուցում»
 • «Դպրոցի ժողովրդավար կառավարում. աշակերտական խորհրդի դերն ու մասնակցությունը դպրոցի կառավարմանը»
 • «Դպրոցի ժողովրդավար կառավարում. ծնողական խորհրդի դերն ու մասնակցությունը դպրոցի կառավարմանը»
 • «Աշակերտական խորհրդի գործունեության տարեկան գործողությունների պլանի մշակում»
 • «Աշակերտական խորհրդի կորղությունների զարգացում. աշխատանքների պլանավորման և ծրագիր-առաջարկների պատրաստման հմտություններ»
 • «Արդյունավետ աշակերտական խորհուրդների ցանցի ձևավորում, կանոնակարգի և  աշխատանքային պլանի մշակում»
 • «Հանրակրթական դպրոցների արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների մեթոդներ»
 • «Ուսանողների զբաղվածության հնարավորությունների և արտադրական պրակտիկայի խթանում»
 • «ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների բարելավման քարոզարշավներում հանրային քաղաքականության մշակման մեթոդներ»
 • «ՏԻՄ լիազորություններ. համայնքի քառամյա զարգացման պլան, համայնքային բյուջե և տարեկան աշխատանքային պլան: ՏԻՄ աշխատանքներին համայնքային մասնակցության մեթոդներ»
 • «Տեղական դիտորդները ԱԺ 2012 ընտրություններում»
 • «Օրենսդրական օրակարգի քննարկման օր աշխատանքային խմբի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի հարցերի շուրջ»
 • «Համայնքային նախաձեռնությունների նախագծում և իրականացում»
 • «Ծրագիր-առաջարկ պատրաստելու հմտություն»
 • «Վերահսկում և գնահատում»
 • «Համայնքային մոբիոլիզացում»
 • «Առաջնորդություն և կառավարում»
 • Համայնքային զարգացում և մոբիլիզացում,
 • «Կամավորների ներգրավում և կառավարում»
 •  «Ծրագրային համառոտագրի և առաջարկների մշակում»
 • «Քաղաքացիական հասարակությունը և ՀԵՆԱ դերը համայնքում»
 •  «Հաղորդակցություն և առաջնորդման հմտություններ»
 • «Ֆոնդահայթայթում»
 • «Անդամություն, անդամության զարգացում»
 • ‹‹a High tech մարքետինգ և վաճառքների հմտություններ»
 •  «Քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը և դերը»
 • «Ներկայացման հմտություններ»
 • Մրցունակ հայտ գրելու հմտություններ,
 • Ռազմավարական պլանավորում,
 • Լրատվամիջոցների հետ հարաբերություններ,
 • Շահերի պաշտպանություն (ներածական և խորացված),
 • Ծրագրերի վերահսկում եւ գանահատում,
 • Ներկայացման հմտություններ Power-point ծրագրով,
 • Տվյալների հավաքագրման մեթոդներ,
 • Ինչպե՞ս կազմել բյուջե,
 • Ֆոնդահայթայթման հմտություններ,
 • Տրամաբանական կառուցվածք,
 • Բյուջեի վերլուծություն,
 • Անդամակցության զարգացում
 • Դասընթավարների հիմնական հմտություններ
 • Կամավորների հավաքագրում
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարում,
 • Թիմի կառուցում,
 • Մարդու իրավունքներ,
 • Արդյունավետ ցանցերի ձեւավորում,
 • SPSS ներածական,
 • Համայնքային կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկությունները,
 • Առաջնորդություն և կառավարում:

   Կրթական ոլորտի դասընթացներն ու խորհրդատվությունները 

 • Դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների կարողությունների զարգացում
 • Դպրոցի ղեկավարում և կառավարում
 • Դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների գործունեության ընթացակարգերի մշակում և ներդրում
 • Աշակերտական խորհուրդների մասնակցությունը դպրոցի կառավարման գործընթացներին
 • Ծնողական  խորհուրդների մասնակցությունը դպրոցի կառավարման գործընթացներին
 • Դպրոցի զարգացման ծրագրերի կազմում
 • Ֆինանսական կայունության ապահովում, արտաբյուջետային ֆոնդերի ստեղծում
 • Աշակերտական խորհուրդների ներքին և արտաքին հաղորդակցման կարողությունների զարգացում
 • Ծրագիր-առաջարկների նախագծման հմտություններ
 • Դասընթաց ուոսուցիչ վերապատրաստողների համար
 •  Աշակերտական, ծնողական, մանկավարժական խորհուրդների զարգացում
 • Միտք սերմանելը նույնն է, թե ծառ տնկես” բնապահպանական
 • ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ , թմրանյութերի առաջնային կանխարգելում
 • Դեռահասների վերաքագծային փոփոխություններ
 • Համակարգչային հմտություններ
 • ՏՀՏ-ի կիրառումը ուսումնական գործընթացում

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացներ ու խորհրդատվություններ

 • ՏԻՄ-ի օրենսդրություն
 • Ռազմավարական պլանավորում և առաջնորդություն
 • Ծառայությունների մատուցում և որակի գնահատում
 • ԶԼՄ-ների և ընտրազանգվածի հետ կապեր (PR)
 • Ֆինանսական պլանավորում, կառավարում և գնումների գործընթացների կառավարում
 • Վարչական կառավարում
 • Մասնակցային և թափանցիկ կառավարում
 • Ավագանու անդամների կարողությունների զարգացում և այլն:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կամ հարցերի դեպքում դիմեք «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ի կազմակերպության զարգացման և դասընթացների ղեկավար Աննա Ավետիսյանին +374 94 19 55 84 հեռախոսահամարներով կամ [email protected] էլ. փոստով: