2014-2015 ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT 2014-2015 In 2014-2015 P&T NGO has expanded its scope of activities by implementing initiatives aimed at solving educational issues, building institutional capacities of civil society organizations, community organizations,LG capacity building, promoting youth employment, and have come up with initiatives aimed at solving community issues. The report can be found through the following link: 2014-2015 Annual Report

Read More >>

2012-2013 ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT 2012-2013 ԳՈՒՄ ՀԿ-ի 2012-2013 թթ. գործունեության հաշվետվությունը նպատակ ունի ներկայացնելու նշյալ ժամանակահատվածում կազմակերպության իրականացրած աշխատանքը, շահառուներին և նրանց կյանքում կատարված փոփոխությունները, ձեռքբերումները հետագա գործունեության ընթացքում որպես այցեքարտ օգտագործելու համար: Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ.2012-2013 հաշվետվություն

Read More >>

2009-2011 ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT 2009-2011 This report presents all initiatives and activities implemented by GUM NGO during 2009-2011 years, recorded successes and positive changes in the lives of beneficiaries in line with the targeted areas of the NGO. The report can be found through the following link: 2009-2011 Annual Report

Read More >>

OFFICIAL AGREEMENT SIGNING CEREMONY

OFFICIAL AGREEMENT SIGNING CEREMONY We would like to inform you that, within the framework of small grants scheme of Support to RA CSOs Capacity building”/ “Strong CSOs” project, the official agreement signing ceremony of the projects which won took place today. We’re glad to inform you that in the result of one year intensive, constructive and effective cooperation for civil society development, between “STRONG CSOs” project team and P&T NGO,…

Read More >>

CSO CAPACITY-BUILDING TRAININGS AND CONSULTANCIES ARE CONTINUING

CSO CAPACITY-BUILDING TRAININGS AND CONSULTANCIES ARE CONTINUING In September 23, during the organizational capacity-building cycle we met our colleagues, who regulate community issues of Armavir.   During the meeting we touched the primary principles of providing organization’s financial sustainability and the platforms of traditional fundraising. Highlighting the provision of long-term sustainability of our partner organizations and the continuity of our beneficiaries’ activity, we emphasized the introduction of alternative methods of…

Read More >>

FOUNDATION PRESENTATION OF “RAYS OF FUTURE” NGO

FOUNDATION PRESENTATION OF “RAYS OF FUTURE” NGO On September 9, 2017, in the scope of “Social Entrepreneurship Development” project, funded by “Lydian Armenia”, the official opening of “Rays of Future”, social organization, took place at № 1school named after M. Gorky in Jermuk. The presentation aimed at presenting the NGO’s developmental road since 2015, with the great support of “Lydian Armenia” and “Zangakatun” NGO, its activity in the community, main…

Read More >>