2014-2015 ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT 2014-2015 In 2014-2015 P&T NGO has expanded its scope of activities by implementing initiatives aimed at solving educational issues, building institutional capacities of civil society organizations, community organizations,LG capacity building, promoting youth employment, and have come up with initiatives aimed at solving community issues. The report can be found through the following link: 2014-2015 Annual Report

Read More >>

2012-2013 ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT 2012-2013 ԳՈՒՄ ՀԿ-ի 2012-2013 թթ. գործունեության հաշվետվությունը նպատակ ունի ներկայացնելու նշյալ ժամանակահատվածում կազմակերպության իրականացրած աշխատանքը, շահառուներին և նրանց կյանքում կատարված փոփոխությունները, ձեռքբերումները հետագա գործունեության ընթացքում որպես այցեքարտ օգտագործելու համար: Հաշվետվությունը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ.2012-2013 հաշվետվություն

Read More >>

2009-2011 ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT 2009-2011 This report presents all initiatives and activities implemented by GUM NGO during 2009-2011 years, recorded successes and positive changes in the lives of beneficiaries in line with the targeted areas of the NGO. The report can be found through the following link: 2009-2011 Annual Report

Read More >>