ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻԳԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՄՈՆԻՏՈՐԻԳԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

Սույն զեկույցը ներկայացնում է «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ի (ԳՈՒՄ) կողմից «Թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը՝ որպես կրթության բարելավման երաշխիք» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները։ Ծրագիրն իրականացվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում։

Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել Սյունիքի մարզում ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (ՀՈՒՀ) կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը և արդյունավետությունը՝ բարելավելով թափանցիկության և հաշվետվողականության մեխանիզմները մասնակցային մոնիտորինգի, սոցիալական հաշվետվողականության և ջատագովությանն ուղղված քարոզարշավների միջոցով:

Մոնիտորինգի նպատակն էր բացահայտել Սյունիքի մարզի հանրակրթական հաստատություններին ներառական կրթության իրականացման համար մինչև 2017թ․ տրամադրված ֆինանսական միջոցների ծախսման արդյունավետությունը, թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև նրանց կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը: Ծրագրի ընթացքում իրականացվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մոնիտորինգ Սյունիքի մարզի Գորիս, Սիսիան, Կապան և Մեղրի համայնքներում՝ համայնքային բնակչության մասնակցությամբ։ Որպես ծրագրի թիրախ ընտրվել են Սյունիքի մարզի 4 քաղաքային համայնքների 12 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ: Այս հաստատությունները 2010թ․ սկսած տարբեր ժամանակներում ներառվել են ներառական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շարքում և ունեն մինչև 7 տարվա փորձ, որը բավականին լայն ժամանակահատված է ներդրման գործընթացներն ուսումնասիրելու համար:

Տվյալների հավաքագրման համար օգտագործվել են հարցման, փաստաթղթերի վերլուծության և ֆոկուս խմբային քննարկման մեթոդները, իսկ վերլուծությունը կատարվել է SPSS, EXCEL վերլուծական ծրագրերի միջոցով: Վերլուծությունը կազմված է 2 գլուխներից, որոնցից մեկում ամփոփվում է 2014-2016թթ. տրամադրված ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետության, իսկ մյուսում՝ ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի ուսումնասիրությունը։

ՀՀ Սյունիքի մարզում ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական հաստատությունների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների մոնիտորիգի զեկույցը հասանելի է հետևյալ հղմամբ.

https://drive.google.com/file/d/1bzO_BEaLCvkLyS17teOQaF7chRB7tmnB/view

 

Սույն ուսումնասիրությունը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով և «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ- ի կողմից իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում: Ուսումնասիրության բովանդակության համար պատասխանատու է «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ն, և այն պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: