News and Announcements

”DEVELOPMENT PROSPECT” FINANCIAL CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT PROJECT CLOSING EVENT

09/06/2020
“DEVELOPMENT PROSPECTS” FINANCIAL CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT PROJECT  Closing Event   On June 5, 2020, the official closing c...
Read more

THE EXPERTS OF HSBC BANK ARMENIA CONTINUE SUPPORTING AND MENTORING YOUNG ENTREPRENEURS FROM THREE CENTRAL REGIONS OF RA IN THE PROCESS OF THEIR BUSINESS PROJECTS FINALIZATION

14/02/2020
THE EXPERTS OF HSBC BANK ARMENIA CONTINUE SUPPORTING AND MENTORING YOUNG ENTREPRENEURS FROM THREE CENTRAL REGIONS OF RA IN THE PROCESS OF THEIR BUSIN...
Read more

 THE BENEFITS OF VOLUNTEER WORK: HSBC BANK ARMENIA OFFICERS SHARE THEIR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE WITH YOUTH FROM THREE CENTRAL MARZES OF ARMENIA

09/12/2019
     THE BENEFITS OF VOLUNTEER WORK:   HSBC BANK ARMENIA OFFICERS SHARE THEIR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE WITH YOUTH FROM THREE CENTRAL MARZES OF ARMENIA...
Read more

SUMMARY RESULTS OF THE YOUTH MONITOTING REPORTS IN THE PUBLIC SERVICES SECTOR IMPLEMENTED IN 4 ENLARGED COMMUNITIES OF SYUNIK MARZ

27/11/2019
  «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ Հասարակական կազմակերպության կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ  «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն»  հ...
Read more

ANNOUNCEMENT: APPLICATIONS OF INTEREST FOR CONDUCTING TRAINING

07/10/2019
ANNOUNCEMENT APPLICATIONS OF INTEREST FOR CONDUCTING TRAINING «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմացիայի...
Read more

“NEW OPPORTUNITIES FOR YOUTH” TRAINING ON “ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT” TOPIC

04/10/2019
“NEW OPPORTUNITIES FOR YOUTH” PROJECT TRAINING ON “ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT” TOPIC «Նոր հնարավորություններ երիտասարդների համար»...
Read more
Show all