News and Announcements

“YOUTH AS COMMUNITY CHANGE ACTORS” PROJECT

09/11/2017
“Youth as Community Change Actors” project is cofinanced by European Union. The project is implemented within the framework of  small grant scheme  o...
Read more

REQUEST FOR INTEREST FOR CONDUCTING TRAININGS

09/11/2017
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՎԱՐԵԼՈՒ  ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅՏԻ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ   «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն «Սոցիալական աշխատողների հայկական աս...
Read more

ACTIVE AND PRODUCTIVE WORKING MEETINGS IN JERMUK AND GNDEVAZ COMMUNITIES OF VAYOTS DZOR MARZ

09/11/2017
ACTIVE AND PRODUCTIVE WORKING MEETINGS IN JERMUK AND GNDEVAZ COMMUNITIES OF VAYOTS DZOR MARZ On November 9 within the framework of “Social Entre...
Read more

OFFICIAL OPENING CEREMONY FOR A PARK AND A SOCCER FIELD IN LUKASHIN COMMUNITY OF RA ARMAVIR REGION

07/11/2017
OFFICIAL OPENING CEREMONY FOR A PARK AND A SOCCER FIELD IN LUKASHIN COMMUNITY OF RA ARMAVIR REGION   On November 6, the official opening ceremon...
Read more

“MY RIGHT TO BEING PROTECTED” PROJECT

03/11/2017
“MY RIGHT TO BEING PROTECTED” PROJECT From November 1 to 3, in the scope of “My Right to Being Protected” project funded by US Embassy, P...
Read more

“YOUTH AS COMMUNITY CHANGE ACTORS” PROJECT’S PRESENTATION MEETINGS CONTINUE

02/11/2017
“YOUTH AS COMMUNITY CHANGE ACTORS” PROJECT’S PRESENTATION MEETINGS CONTINUE On November 1, within the framework of “Youth as Commun...
Read more
Show all