News and Announcements

THE PRIZE WINNERS FROM THE GORIS NATIONAL POETRY RECITATION CONTEST

13/03/2018
The prize winners from the Goris National Poetry Recitation Contest P&T NGO congratulates the prize winners from the Goris National Poetry Recitat...
Read more

STATE INCOME COMMITTEE PRESENTED A SAMPLE FORM OF THE NGO ACTIVITY REPORT APPROVED BY THE ORDER OF THE PRESIDENT OF SIC

13/03/2018
State Income Committee presented a sample form of the NGO activity report approved by the order of the president of SIC   ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտնե...
Read more

PEACE CORPS VOLUNTEERS AND PARTNERSHIP AND TEACHING NGO RUN POETRY RECITATION CONTESTS FOR ENGLISH-SPEAKING STUDENTS ALL OVER ARMENIA THIS SPRING

06/03/2018
  Press Release Peace Corps Volunteers and Partnership and Teaching NGO run Poetry Recitation Contests for English-speaking students all over Armenia ...
Read more

“CULTURE FOR FAMILY PROTECTION” CHARITABLE EXHIBITION WAS HELD IN GORIS

03/03/2018
Գորիսում կայացավ «Մշակույթը հանուն ընտանիքների պաշտպանության» բարեգործական ցուցահանդես-վաճառքը   Գորիսում գարունը մեկնարկեց ԳՈՒՄ ՀԿ-ի, Գորիսի քա...
Read more

INTERESTED PARTIES DISCUSS THE WAYS OF CONSTRUCTION OF TERRITORIAL COOPERATION MODEL OF SOCIAL PARTNERSHIP

19/02/2018
Շահագրգիռ կողմերը քննարկում են սոցիալական համագործակցության տարածքային մոդելի կայացման ուղիները   «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ և «Հանրայ...
Read more

SYUNIK ENGLISH-LANGUAGE SCHOOL STUDENTS COMPETE IN NATIONAL CONTEST SUPPORTED BY PEACE CORPS VOLUNTEERS.

06/02/2018
Syunik English-Language School Students compete in National Contest supported by Peace Corps Volunteers English-language students from schools all ov...
Read more
Show all