ՏԻՄ-երի վերապատրաստման դասընթացների իրականացում

ՏԻՄերի վերապատրաստման դասընթացների իրականացում

Ծրագրիտևողությունը    Դեկտեմբերի 2013-Մայիս 2014

Դոնորկազմակերպություն    – Քաունթերփարթ ինթրնեշնլ հայաստանյան գրասենյակ

Համագործակից կազմակերպություններ

 

Ծրագրի նպատակը.

Բարելավել հարավային մարզերի համայնքների ՏԻՄ-երի և ՀԱԽ-երի  ինստիտուցիոնալ կարողությունները` կազմակերպելով  ՏԻՄ-երի համար խորացված վերապատրաստման դասընթացներ և իրականացնելով կարողությունների զարգացման նպատակային ծրագրեր:

 

Ծրագրի շահառուները Քաունթրփարթ Ինթրնեշնլի շահառու հարավային Հայաստանի հատվածի համայնքների ՀԱԽ-երի և ՏԻՄ-երի/ ավագանու անդմաներ, համայնքի ղեկավարներ, ՏԻՄ աշխատակազմի անդամներ:

Նպատակին հասնելու ռազմավարական քայլեր

 

  • Իրականացնել չորս վերապատրաստման դասընթացներ համայնքային աշխատանքային խմբերի (ՀԱԽ) համար Հայաստանի հարավային հատվածում
  • Իրականացնել հինգ խորացված դասընթացներ Հայաստանի հարավային հատվածի ՏԻՄ-երի համար
  • Իրականացնել Սյունիքի և Վայց Ձորի մարզերի երեք համայնքներում իրականացվել են կարողությունների զարգացման հատուկ նպատակային ծրագրեր
  • Մշակել և իրականացնել աշխատանքին զուգահեռ վերապատրաստման ծրագրեր Սյունիքի և Վայց Ձորի մարզերի երեք համայնքների ՏԻՄ-երի համար

Ակնկալվող արդյունքներ և ազդեցություն

 

  • Չորս վերապատրաստման դասընթացներ  են իրականացվել համայնքային աշխատանքային խմբերի (ՀԱԽ) համար Հայաստանի հարավային հատվածում
  • Հինգ խորացված դասընթացներ են իրականացվել Հայաստանի հարավային հատվածի ՏԻՄ-երի համար
  • Կարողությունների զարգացման հատուկ նպատակային ծրագրեր են իրականացվել Սյունիքի և Վայց Ձորի մարզերի երեք համայնքներում
  • Մշակվել և իրականացվել  են աշխատանքին զուգահեռ վերապատրաստման ծրագրեր Սյունիքի և Վայց Ձորի մարզերի երեք համայնքների ՏԻՄ-երի համար