INVITATION FOR SUBMISSION OF THE PROJECT PROPOSALS

«ՀԿ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագիր

ԾՐԱԳԻՐ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

05 օգոստոս, 2017թ.

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս

ՀՀ, ք. Երևան

«Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀԿ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է թիրախ մարզերում Քաղաքացիական հասարակության կառույցների/այսուհետ՝ ՔՀԿ/, Տեղական ինքնակառավարման մարմինների/այսուհետ՝ ՏԻՄ/ և Բիզնես կառույցների/այսուհետ՝ Բիզնես/ միջև համագործակցության ձևավորմանն ու խթանմանն ուղղված դրամաշնորհային մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի  ծրագրի  մասնակից[1] տեղական ՔՀԿ-ները: Ոչ ֆորմալ խմբերը  ծրագրին կարող են մասնակցել ծրագրի մասնակից  պետական գրանցում ունեցող կազմակերպությունների հետ համատեղ: Ցանկը կցվում է:

Ստորև ներկայացված են Դրամաշնորհային ծրագրի նպատակը, խնդիրները, ծրագիր առաջարկ գրելու ուղենիշները, ծրագիր առաջարկի կառուցվածքը, վերջինիս ներկայացվող պահանջները, ծրագիր-առաջարկների գնահատման և ընտրության ընթացակարգը և չափանիշները:

I.ՆՊԱՏԱԿ

Աջակցել թիրախ մարզերում ՔՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի և Բիզնեսի միջև համագործակցությանը՝ խթանելով համայնքային նախաձեռնությունների համատեղ իրականացումը: 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

  • Խթանել արդյունավետ երկխոսություն ՔՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի և Բիզնեսի միջև
  • Զարգացնել ՔՀԿ-ՏԻՄ-Բիզնես համագործակցային աշխատանքի մոդելը
  • Աջակցել թիրախ մարզերի համայնքային հիմնախնդիրների լուծմանը՝ ՔՀԿ-ՏԻՄ-Բիզնես համագործակցության արդյունքում:

Սույն նպատակից և խնդիրներից ելնելով՝ ծրագրի այս փուլում նախատեսվում է տրամադրել թվով 7 դրամաշնորհ` Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի ծրագրի մասնակից ՔՀԿ-ներին: Ներկայացվող ծրագիր առաջարկները պետք է ուղղված լինեն  թիրախ մարզերում ՔՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի և Բիզնես սեկտորի համագործակցությամբ համայնքային հիմնախնդիրների  լուծմանը:  ՔՀԿ-ները կարող են հանդես գալ նաև կոալիցիոն ծրագիր առաջարկներով:

Համայնքային հիմնախնդիրները կարող են ընտրվել թիրախ մարզերում ՔՀԿների, ՏԻՄերի և բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչների կողմից ս/թ հուլիս ամսին Գորիսում, Աշատարակում և Գավառում տեղի ունեցած տարածաշրջանային համաժողովների արդյունքում վեր հանված հիմնախնդիրներից, որոնց ցանկը ըստ տարածաշրջանների կցվում է: Համայնքային հիմնախնդիրների ընտրությունը չի սահմանափակվում ներկայացված ցանկով, ՔՀԿները կարող են հանդես գալ նաև այլ  հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագիր առաջարկներով:

             Սույն դրամաշնորհային ծրագրերը կմեկնարկեն ոչ շուտ քան 2017թ-ի սեպտեմբերի 15-ը: Սույն դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը պետք է ավարտված լինի ոչ ուշ,  քան 2017թ.-ի հոկտեմբերի 31-ը:

III.  Ծրագիր առաջարկ  գրելու ուղենիշներ ու պահանջվող փաստաթղթեր

Այս բաժնում ներառված են ծրագիր առաջարկի կառուցվածքը և փաթեթում պահանջվող փաստաթղթերի շարքը:

Այն ծրագիր առաջարկները, որոնք չեն ընդգրկում պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը, գերազանցում են էջերի թույլատրելի սահմանը կամ չեն համապատասխանում ներկայացված ուղենիշներին, չեն քննարկվի:

[1] Ծրագրի մասնակից համարվում են այն 150 ՔՀԿ-ները, որոնք ներկայացրել են ծրագրի մասնակցության հայտ և մասնակցում են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի  կազմակերպած դասընթացներին ու կարողությունների զարգացման այլ միջոցառումներին:

Ստորև կցված են  ծրագիր առաջարկ ներկայացնելու բոլոր ձևաչափերը՝

Application form

Annex 1-Workplan_arm

Annex 2-Budget_arm

Annex 3-Budget-Narrative_arm

Հիմնախնդիրներ 3 համաժողովներից-Գորիս,Գավառ,Աշտարակ

ՔՀԿ-ների ցանկ